SOWA E autoetnografia E IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

15-17.09. 2022 Wrocław

Panel organizuje zespół badawczy Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej obejmujący grono badaczek i badaczy pracujących w sześciu różnych ośrodkach akademickich. Celem panelu jest przedyskutowanie sposobów cyrkulacji wiedzy humanistycznej oraz naszych doświadczeń w jej wytwarzaniu i upowszechnianiu poza ścisłym obiegiem akademickim: w działaniach aktywistycznych, w postaci intelektualizmu publicznego, w działalności kulturotwórczej, w sytuacjach współpracy z różnymi aktorami świata społecznego.

Pod dyskusję chcemy poddać trzy pola problemowe :

  1. konfrontacja uprzywilejowanego modelu tzw. wpływu społecznego nauki (social impact) z praktykami akademickimi humanistów. Zakładamy, że model ten prowadzi do pominięcia wielu kulturotwórczych funkcji wiedzy, charakterystycznych dla humanistyki historycznie i współcześnie;
  2. waloryzacyjno-światopoglądowe i edukacyjne potencjały humanistyki, która winna dziś przede wszystkim odpowiadać na wyzwania sytuacji globalnej i lokalnej (kryzysy: demokracji liberalnej, migracyjne, klimatyczny, konflikty społeczne o podłożu światopoglądowym i kompetencyjnym) oraz rosnący rozziew między wiedzą akademicką a innymi typami wiedzy, np. wiedzą potoczną, infekowaną przez konstrukcje spiskowe lub denialistyczne;
  3. preferowane i odrzucane wizje aktywności naukowo-badawczej i edukacyjnej, znajdujące swoje źródło w doświadczeniu neoliberalizacji akademii oraz dominacji zindywidualizowanych praktyk poznawczych, na które odpowiedzią są coraz częściej formy współpracy podejmowane z przedstawicielami innych dziedzin nauki i techniki, z artystami, aktywistami. Szczególnie istotne jest też pytanie o skuteczność badań realizowanych w ten sposób: instytucjonalną (w polu akademickim – np. w dydaktyce) lub publiczną (np. w praktykach współpracy z różnymi środowiskami społecznymi)

Program:

  • dr Sylwia Szykowna, dr hab. Agata Skórzyńska, dr Przemysław Pluciński

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wprowadzenie . W poszukiwaniu nowych interesów poznawczych akademii – społeczne obiegi wiedzy

  • dr hab. Jan Sowa (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Tymczasowa (?) Strefa An-akademicka. Nowe mechanizmy produkcji wiedzy w dobie kapitalizmu kognitywnego

  • dr hab. Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski)

Jak (nie)pisać dużo? Założenia sprzeciwu wobec akademiocentrycznej humanistyki

  • dr Joanna Kubicka (Uniwersytet Warszawski)

Samouczące się społeczności. Jak przeciwdziałać polaryzacji światopoglądowej w Polsce?

  • dr hab. Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS)

Skromne prototypowanie. Kapitalizm inwigilacji a lokalne badania

  • dr Maja Dobiasz-Krysiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Animacja kultury – szansa na stosowaną naukę społeczną?

  • dr Joanna Szczepanik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Sztuka jako nauka na specjalnych zasadach. Instrument poznania, dziedzina, kryteria ewaluacji