Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej

Społeczna cyrkulacja wiedzy w odniesieniu do różnych praktyk (w tym m.in. badawczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, animacyjnej, interwencyjno-społecznej itp.) akademików reprezentujących humanistykę i nauki społeczne. W badaniach przyjmujemy, iż nauka (w tym humanistyka i nauki społeczne) jest dziedziną kultury i można ją badać – zgodnie z propozycją Jerzego Kmity  – za pomocą aparatu analityczno-interpretacyjnego. Pojęcie cyrkulacji wiedzy odsyła nas do  ustaleń dotyczących obiegu kulturowego w rozumieniach zaproponowanych przez Stuarta Halla, Paula du Gaya czy Richarda Johnsona. Zgodnie z ogólnymi założeniami teorii ugruntowanej koncepcja Społecznych Obiegów Wiedzy wyprowadzana jest w projekcie z danych terenowych: obserwacji i wywiadów pogłębionych. Pracę koncepcyjną i terenową prowadzimy symultanicznie i cyrkularnie, a jej efektem końcowym będzie prezentacja zarówno wniosków z etapów empirycznych, jak i ostatecznej wersji koncepcji Społecznych Obiegów Wiedzy.

Fazy projektu

  • Autoetnografie
  • Badania terenowe w 6 ośrodkach w Polsce (analiza dokumentów, wywiady pogłębione IDI)
  • Synchroniczne opracowanie koncepcji społecznych obiegów wiedzy

Zaplecze teoretyczne projektu:

  • kulturoznawcze koncepcje nauki jako dziedziny kultury
  • pojęcie obiegu kulturowego studia kulturowe
  • krążeniowy model wiedzy ANT, STS
  • krytyczne studia nad uniwersytetem

Metodologiczne zaplecze projektu:

  • Teoria ugruntowana
  • Badania jakościowe

Autoetnografie

faza zakończona

Kilkumiesięczny proces autoetnograficzny realizowany jest przez cały zespół SOWA, a obejmuje przygotowanie roboczych szkiców, cykl seminariów i opracowanie ostatecznej wersji tekstów autoetnograficznych. Fazę tę realizujemy ze względów etycznych i metodologicznych. Badaniom poddajemy własne środowisko zawodowe i funkcjonowanie na uniwersytecie, a także własne doświadczenia w tworzeniu obiegów wiedzy. Autoetnografie dostarczają też wstępnych kategorii do badań terenowych i pozwalają opracować dyspozycje do wywiadów.

Raporty

Sieć Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej

Idea i początki

Sieć Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej

Kategorie autoetnograficzne

Badania terenowe

w trakcie realizacji

Składają się na nie wizyty studyjne w 6 ośrodkach akademickich w Polsce: Katowice, Toruń, Warszawa (podwójna obsada), Szczecin, Białystok, Wrocław. Kryteria doboru: geograficzne / „potencjału” ośrodka /
rozpoznanie zróżnicowanych funkcji kulturotwórczych pełnionych przez uczelnie w ich lokalnych środowiskach.

Opracowanie koncepcji społecznych obiegów wiedzy

realizacja 2024 rok

Na etapie podsumowywania zebranego materiału chcemy opracować ogólny model lub modele społecznych obiegów wiedzy w odniesieniu do praktyk humanistyki akademickiej w Polsce. Mamy nadzieję, że pozwolą nam stworzyć one pełny, oparty na badaniach terenowych obraz tego, jak wiedza akademicka wychodzi ze swojego naukowego środowiska, podróżuje poza akademię i jak wpływa na społeczne otoczenie uniwersytetu.

Zespół badawczy

Agata Skórzyńska
Dariusz Brzostek
Franciszek Chwałczyk
Marta Kosińska
Iwona Kurz
Katarzyna Majbroda
Magdalena Matysek-Imielińska
Andrzej W. Nowak
Przemysław Pluciński
Magdalena Popławska
Karolina Sikorska
Sylwia Szykowna